Klimakampen

Abonnementsbetingelser

Abonnementskontrakt

Ved køb af abonnement indgår Kunden og Klimakampen ApS [Udbyderen] på købsdato en bindende aftale på vilkår beskrevet i det følgende.

1. Abonnement og adgang til app

1.1 Udbyderen vil give Kunden og dens ansatte adgang til deres app hvori de kan deltage i klimakampagner, som beskrevet i abonnementsplanen valgt af Kunden.

1.2 En kampagne vil blive arrangeret én gang per halvår i Udbyderens app, hvor Kunden kan deltage ved at bruge app´en.

2. Abonnementsbetingelser

2.1 Abonnementet er gyldigt i et halvt år ad gangen og vil blive fornyet automatisk.

2.2 Kunden vil betale efter afslutningen af hver kampagne baseret på antallet af registrerede brugere i app´en fra kundens arbejdsplads.

2.3 Kunden vælger en abonnementsplan ved starten, der specificerer en pris per ansat. Abonnementsplanerne inkluderer:

Basis: Deltagelse i halvårlig kampagne
Standard: Som basis, plus en datarapport efter hver kampagne, samt mulighed for brugerne for at vinde præmier.
Premium: Som Standard, men med mulighed for at skræddersy (bestemme aktiviteter, tidspunkt og længde) den halvårlige kampagne.

3. Opsigelse

3.1 Kunden har ret til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning ved at give skriftlig meddelelse til Udbyderen.

3.2 Ved opsigelse vil Kunden ikke være berettiget til tilbagebetaling for den igangværende abonnementsperiode, medmindre opsigelsen sker før starten af halvårets kampagne.

4. Andre Vilkår

4.1 Udover de ovennævnte betingelser, gælder Klimakampens generelle vilkår og betingelser, som kan findes. skal begge parter overholde de generelle vilkår og betingelser, som er angivet i abonnementsaftalen.

(English) Subscription Contract

By purchasing a subscription, the Customer and Klimakampen ApS [Provider] enter into a binding agreement on the terms described below on the purchase date.

1. Subscription and access to the app

1.1 The Provider will grant the Customer and its employees access to their app, where they can participate in climate campaigns as described in the subscription plan chosen by the Customer.

1.2 A campaign will be organized once every half-year in the Provider’s app, where the Customer can participate by using the app.

2. Subscription Terms

2.1 The subscription is valid for half a year at a time and will renew automatically.

2.2 The Customer will pay after the completion of each campaign based on the number of registered users in the app from the customer’s workplace.

2.3 The Customer chooses a subscription plan at the beginning that specifies a price per employee. The subscription plans include:

Basic: Participation in semi-annual campaign

Standard: Same as Basic, plus a data report after each campaign, and the users’ opportunity to win prizes.

Premium: Same as Standard, but with the ability to tailor (determine activities, timing, and duration) the semi-annual campaign.

3. Termination

3.1 The Customer has the right to terminate the subscription immediately by providing written notice to the Provider.

3.2 Upon termination, the Customer will not be entitled to a refund for the ongoing subscription period unless the termination occurs before the start of the half-year campaign.

4. Other Terms

4.1 In addition to the above conditions, Klimakampen’s general terms and conditions apply, which can be found. Both parties must adhere to the general terms and conditions specified in the subscription agreement.