Klimakampen

Vilkår og betingelser – App

Vilkår og betingelser
Disse vilkår og betingelser (“Aftale”) angiver de generelle vilkår og betingelser for din brug af “Klimakampen” mobilapplikation (“Mobilapplikation” eller “Tjeneste”) og ethvert af dens relaterede produkter og tjenester (samlet, “Tjenester”). Denne aftale er juridisk bindende mellem dig (“Bruger”, “dig” eller “din”) og denne mobilapplikationsudvikler (“Operatør”, “vi”, “os” eller “vores”). Ved at få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har myndighed til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene “bruger”, “dig” eller “din” henviser til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne aftale, skal du ikke acceptere denne aftale og vil muligvis ikke få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne. Du anerkender, at denne aftale er en kontrakt mellem dig og operatøren, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af mobilapplikationen og -tjenesterne.
 
Konti og medlemskab
Hvis du opretter en konto i mobilapplikationen, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under kontoen og andre handlinger, der træffes i forbindelse med den. Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge og gennemgå nye konti, før du kan logge ind og begynde at bruge tjenesterne. At give falske kontaktoplysninger af enhver art kan resultere i afslutning af din konto. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller andre sikkerhedsbrud. Vi er ikke ansvarlige for handlinger eller undladelser fra dig, herunder eventuelle skader af nogen art som følge af sådanne handlinger eller undladelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette din konto (eller en hvilken som helst del deraf), hvis vi finder ud af, at du har overtrådt nogen bestemmelse i denne aftale, eller at din adfærd eller indhold vil have en tendens til at skade vores omdømme og goodwill. Hvis vi sletter din konto af ovenstående grunde, kan du muligvis ikke tilmelde dig vores tjenester igen. Vi kan muligvis blokere din e-mailadresse og internetprotokoladresse for at forhindre yderligere registrering.
 
Links til andre ressourcer
Selvom mobilapplikationen og -tjenesterne kan linke til andre ressourcer (såsom websteder, mobilapplikationer osv.), antyder vi ikke direkte eller indirekte nogen godkendelse, tilknytning, sponsorering, endossering eller tilhørsforhold til nogen linket ressource, medmindre specifikt anført heri. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra virksomheder, enkeltpersoner eller indholdet af deres ressourcer. Vi påtager os intet ansvar eller forpligtelser for handlinger, produkter, tjenester og indhold fra nogen tredjeparter. Du bør nøje gennemgå juridiske erklæringer og andre betingelser for brug af enhver ressource, som du får adgang til via et link i mobilapplikationen og -tjenesterne. Dit link til andre ressourcer uden for stedet er på egen risiko.
 
Forbudte anvendelser
Ud over andre vilkår som beskrevet i aftalen er det forbudt for dig at bruge mobilapplikationen og tjenesterne eller indholdet: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at bede andre om at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige reguleringer, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, ærekrænke, bagvaske, bagtale, nedgøre, skræmme eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger (g) at uploade eller transmittere vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges på nogen måde, der påvirker funktionaliteten eller driften af ​​mobilapplikationen og -tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller Internettet; (h) at spamme, phishe, pharme, pretexte, spider, crawle eller skrabe; (i) til ethvert uanstændigt eller umoralsk formål; eller (j) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i mobilapplikationen og -tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af mobilapplikationen og -tjenesterne for krænkelse af nogen af ​​de forbudte anvendelser.
 
Intellektuelle ejendomsrettigheder
“Intellektuel ejendomsret” betyder alle nuværende og fremtidige rettigheder tildelt ved lov, vedtægter eller andel i eller i relation til ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, design, patenter, opfindelser, goodwill og retten til at sagsøge for overtrædelse af, rettigheder til opfindelser, brugsrettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i hvert tilfælde hvad enten det er registreret eller uregistreret og inklusive alle ansøgninger og rettigheder til at ansøge om og blive tildelt, rettigheder til at kræve prioritet fra sådanne rettigheder og alle lignende eller ækvivalente rettigheder eller former for beskyttelse og andre resultater af intellektuel aktivitet, der eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i nogen del af verden. Denne aftale overdrager ikke intellektuel ejendom, der ejes af operatøren eller tredjeparter til dig, og alle rettigheder, titler og interesser i og til sådan ejendom forbliver (som mellem parterne) udelukkende hos operatøren. Alle varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med den mobile applikation og tjenester, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende operatøren eller dens licensgivere. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med den mobile applikation og tjenester, kan være varemærker tilhørende andre tredjeparter. Din brug af mobilapplikationen og -tjenesterne giver dig ingen ret eller licens til at reproducere eller på anden måde bruge nogen af ​​Operatørens eller tredjeparts varemærker.
 
Ansvarsfraskrivelse
Du accepterer, at en sådan tjeneste leveres på et “som det er” og “som tilgængeligt” basis, og at din brug af mobilapplikationen og -tjenesterne udelukkende er på egen risiko. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi giver ingen garanti for, at tjenesterne opfylder dine krav, eller at tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; Vi yder heller ingen garanti for de resultater, der kan opnås ved brugen af ​​Tjenesten, eller for nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​oplysninger, der er opnået gennem Tjenesten, eller at mangler i Tjenesten vil blive rettet. Du forstår og accepterer, at alt materiale og/eller data, der downloades eller på anden måde er opnået ved brug af Tjenesten, sker efter eget skøn og risiko, og at du er eneansvarlig for enhver skade eller tab af data, der skyldes download af sådant materiale og/eller data. Vi giver ingen garanti for varer eller tjenester købt eller opnået gennem tjenesten eller transaktioner indgået via tjenesten, medmindre andet er angivet. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, som du har fået fra os eller gennem tjenesten, skaber nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er givet heri.
 
Ansvarsbegrænsning
I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er operatøren, dets tilknyttede selskaber, direktører, medarbejdere, embedsfolk, agenter, leverandører eller licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige overfor nogen person for nogen indirekte, tilfældige, særlige, strafbare, dæknings eller følgende skader (inklusive, uden begrænsning, skader for tabt fortjeneste, indtægter, salg, goodwill, brug af indhold, indvirkning på forretning, forretningsafbrydelse, tab af forventede besparelser, tab af forretningsmuligheder) hvordan end forårsaget, under enhver teori om ansvar, herunder uden begrænsning, kontrakt, erstatning, garanti, misligholdelse af lovpligtig pligt, uagtsomhed eller andet, selvom den ansvarlige part er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller kunne have forudset sådanne skader. I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, vil det samlede ansvar for operatøren og dets tilknyttede selskaber, embedsfolk, ansatte, agenter, leverandører og licensgivere i forbindelse med tjenesterne være begrænset til et beløb, der er større end en dollar eller ethvert beløb, der faktisk betales kontant af dig til operatøren i den forudgående periode på en måned før den første begivenhed eller hændelse, der giver anledning til et sådant ansvar. Begrænsningerne og udelukkelserne gælder også, hvis dette middel ikke fuldt ud kompenserer dig for tab eller opfylder det væsentlige formål.
 
Skadesløsholdelse
Du accepterer at skadesløsholde operatøren og dens tilknyttede selskaber, direktører, embedsfolk, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere og holde disse uskadelige fra og mod ethvert ansvar, tab, skader eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalær, der opstår i forbindelse med eller som følge af tredjeparts påstande, krav, handlinger, tvister eller krav, der gøres gældende over for nogen af ​​dem som et resultat af eller relateret til dit indhold, din brug af mobilapplikationen og -tjenesterne eller enhver forsætlig forseelse fra din side.
 
Vilkårenes uafhængighed
Alle rettigheder og begrænsninger indeholdt i denne Aftale kan udøves og skal kun være gældende og bindende i det omfang de ikke overtræder nogen gældende love og er beregnet til at være begrænset i det omfang, det er nødvendigt, så de ikke gør denne Aftale ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves. Hvis en bestemmelse eller del af en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, er det parternes hensigt, at de resterende bestemmelser eller dele deraf skal udgøre deres aftale med hensyn til genstand herfor, og alle sådanne resterende bestemmelser eller dele deraf forbliver i fuld kraft og virkning.
 
Konfliktløsning
Dannelsen, fortolkningen og udførelsen af ​​denne aftale og eventuelle uenigheder, der opstår på grund af den, er underlagt de materielle og proceduremæssige love i Danmark uden hensyntagen til dens regler om konflikter eller valg af lov og i det omfang, det er relevant, Danmarks love . Den eksklusive jurisdiktion og sted for handlinger relateret til genstanden herfor er domstolene i Danmark, og du underkaster dig hermed den personlige jurisdiktion for sådanne domstole. Du giver hermed afkald på enhver ret til en jury-retssag i enhver procedure, der opstår som følge af eller relateret til denne Aftale. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer gælder ikke denne aftale.
 
Overdragelse
Du må ikke overdrage, videresælge, underlicensere eller på anden måde overføre eller delegere nogen af ​​dine rettigheder eller forpligtelser i henhold hertil, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke skal være efter vores eget skøn og uden forpligtelse; en sådan overdragelse eller overførsel er ugyldig. Vi står frit til at overdrage nogen af ​​dens rettigheder eller forpligtelser i henhold til dette, helt eller delvist, til enhver tredjepart som en del af salget af hele eller i det væsentlige alle dets aktiver eller aktier eller som en del af en fusion.
 
Ændringer og tilføjelser
Vi forbeholder os ret til at ændre denne aftale eller dens vilkår vedrørende mobilapplikationen og -tjenesterne til enhver tid med virkning efter offentliggørelse af en opdateret version af denne aftale i mobilapplikationen. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Fortsat brug af mobilapplikationen og tjenesterne efter sådanne ændringer udgør dit samtykke til sådanne ændringer.
 
Accept af disse vilkår
Du anerkender, at du har læst denne Aftale og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge mobilapplikationen og -tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne aftale, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge mobilapplikationen og -tjenesterne.
 
Kontakt os
Hvis du vil kontakte os for at forstå mere om denne aftale eller ønsker at kontakte os vedrørende ethvert spørgsmål i forbindelse med den, kan du sende en e-mail til info@klimaholdet.dk eller virksomhedernesklimakamp@outlook.dk
 
Dette dokument blev sidst opdateret den 6. januar 2021